دسته بندی ها

پمپ > پمپ پریستالتیک

پمپ پریستالتیک از دسـته پمپ هـای جابـجایی مـثبت است. اسـاس کـار ایـن پمپ هـا مبـتنی بـر فشردن و رهـا شدن شـیلنگ می باشد از خصوصیـات ایـن پمپ ها می توان توانایی کارکرد خشک، عدم نیاز به مکانیکال سیل، توانایی مکش بالا، توانایی پمپاژ مواد بسیار سمی و ساینده، عدم آسیب به بافت مواد و ... را نام برد.

پمپ پریستالتیک

پمپ پریستالتیک لانگر، پمپ
پمپ پریستالتیک توماس، پمپ
پمپ پریستالتیک اتاترون، پمپ آب، پمپ، Etatron pump
پمپ سانتریفیوژ، پمپ آب، پمپ
پمپ طبقاتی، پمپ آب، پمپ، بوستر پمپ
پمپ محیطی، پمپ خانگی، پمپ نیم اسب، پمپ آب
پمپ سیرکولاتور، پمپ آب، پمپ
پمپ کفکش، کفکش، پمپ آب، پمپ
پمپ شناور، شناور، پمپ آب، پمپ
پمپ لجن کش، لجن کش، پمپ آب، پمپ
پمپ مگنتی، مگنتی، پمپ آب، پمپ
پمپ اسلاری، اسلاری، پمپ، پمپ آب
پمپ دوزینگ، دوزینگ پمپ
پمپ پیستونی
پمپ تخلیه بشکه
لوب پمپ
پمپ پریستالیک، پریستالیک پمپ، پمپ آب
پمپ دنده ای
مونو پمپ
پمپ روغن داغ
پمپ پریستالیک، پریستالیک پمپ، پمپ های صنعتی، پمپ آب، پمپ
پمپ پریستالتیک لیدفلوید
پمپ پریستالتیک شنچن
پمپ پریستالتیک آنتک، پمپ آنتک، آنتک، پمپ آب، پمپ