پمپ > پمپ شناور

پمپ های شناور از دسته پمپ های سانتریفیوژ مستغرق بوده که جهت انتقال آب از چاه ها استفاده می شود.اساس کار ایـن پمپ ها همانند پمپ های طبقاتی است.بدین ترتیب کـه سیال از چشمه یا مرکز پروانه اول وارد پمپ شده و پس از خارج شدن از محیط پروانه وارد طبقه بعدی شده و از خروجی آخرین پروانه خارج می شود و بدین ترتیب فشار را افزایش میدهد.

پمپ شناور

لئو پمپ، پمپ لئو، پمپ شناور لئو، پمپ آب، پمپ
پمپ شناور پنتاکس، پنتاکس، پمپ آب، پمپ، pentax pump
پمپ شناور داب، پمپ آب، پمپ، dab pump
پمپ شناور ابارا، پمپ آب، پمپ، Ebara pump
پمپ شناور، پمپ های صنعتی، پمپ آب، پمپ
پمپ، پمپ آب، پمپ شناور کالپدا، calpeda pump
پمپ، پمپ آب، پمپ شناور لووارا، پمپ، lowara pump
پمپ شناور اسپیکو، پمپ اسپیکو، اسپیکو، پمپ آب، پمپ
پمپ شناور پدرولو، پمپ آب، پمپ پدرولو، پمپ
پمپ، پمپ پمپیران، پمپ شناور پمپیران، شناور

دسته بندی ها

پمپ سانتریفیوژ، پمپ آب، پمپ
پمپ طبقاتی، پمپ آب، پمپ، بوستر پمپ
پمپ محیطی، پمپ خانگی، پمپ نیم اسب، پمپ آب
پمپ سیرکولاتور، پمپ آب، پمپ
پمپ کفکش، کفکش، پمپ آب، پمپ
پمپ شناور، شناور، پمپ آب، پمپ
پمپ لجن کش، لجن کش، پمپ آب، پمپ
پمپ مگنتی، مگنتی، پمپ آب، پمپ
پمپ اسلاری، اسلاری، پمپ، پمپ آب
پمپ دوزینگ
پمپ دیافراگمی
پمپ پیستونی
پمپ تخلیه بشکه
لوب پمپ
پمپ پریستالتیک
پمپ دنده ای
مونو پمپ
پمپ روغن داغ