دسته بندی ها

پمپ > پمپ دیافراگمی

پمپ های دیافراگمی که از دسته پمپ های جابجایی مثبت هستند، به طور گسترده درصنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. از مزیت هـای ایـن پمپ هـا خودمکش بودن، عدم نیـاز بـه مکانیکال سیل، ضد انفجار بودن، قابلیت خشک کار کردن، پرتابل بودن و قابلیت کنترل دبی و فشار با تغییر فشار هوایی پشت دیافراگم را می توان برشمرد.

پمپ دیافراگمی

پمپ پریستالتیک لانگر، پمپ
پمپ پریستالتیک توماس، پمپ
پمپ پریستالتیک اتاترون، پمپ آب، پمپ، Etatron pump
پمپ سانتریفیوژ، پمپ آب، پمپ
پمپ طبقاتی، پمپ آب، پمپ، بوستر پمپ
پمپ محیطی، پمپ خانگی، پمپ نیم اسب، پمپ آب
پمپ سیرکولاتور، پمپ آب، پمپ
پمپ کفکش، کفکش، پمپ آب، پمپ
پمپ شناور، شناور، پمپ آب، پمپ
پمپ لجن کش، لجن کش، پمپ آب، پمپ
پمپ مگنتی، مگنتی، پمپ آب، پمپ
پمپ اسلاری، اسلاری، پمپ، پمپ آب
پمپ دوزینگ، دوزینگ پمپ
پمپ پیستونی
پمپ تخلیه بشکه
لوب پمپ
پمپ پریستالیک، پریستالیک پمپ، پمپ آب
پمپ دنده ای
پمپ مونو
پمپ روغن داغ
پمپ دیافراگمی، دیافراگم پمپ، پمپ های صنعتی، پمپ آب، پمپ
پمپ پریستالتیک لیدفلوید
پمپ پریستالتیک شنچن
پمپ پریستالتیک آنتک، پمپ آنتک، آنتک، پمپ آب، پمپ
پمپ پریستالتیک شنچن
پمپ پریستالتیک شنچن
پمپ پریستالتیک شنچن