پروژه گلستان جنوبی ( اقدسیه)

پروژه فشم

پروژه ارمغان شرقی (جردن)

پروژه گلستان جنوبی ( اقدسیه)، هما

پروژه پاسداران، بهارستان دوم

پروژه شایان، خیابان فرمانیه

پروژه الهیه، خیابان مریم

پروژه پاسداران، هروی

پروژه همند جنوبی لواسان

پروژه های تاسیساتی> ساختمانی