پروژه تینا 1 - زعفرانیه، خیابان فرخ

پروژه شهرک سئول، کوچه نرگس